info@meetlaaghalen.nl 06-21 86 01 01

Missie en visie

Missie

Naast liefde voor het kind en het willen bijdragen aan een goede toekomst voor deze kinderen werkt Meet met de volgende missie:

‘Meet gelooft dat elk kind pas ten volle tot zijn recht kan komen als het kan opgroeien in een stabiele, veilige gezinsvervangende omgeving waarin de vaste waarden ‘rust, reinheid en regelmaat’ vanzelfsprekend zijn. In die omgeving is er sprake van liefdevolle en betrouwbare personen, die deze normen en waarden binnen een ‘gezinssysteem’ in stand houden en die het kind stimuleren zich te richten op een stabiele ontwikkeling die binnen zijn of haar wensen en mogelijkheden past. Meet waarborgt continuïteit en stabiliteit door een langdurige plaatsing mogelijk te maken, en wil de jeugdige zodanig toerusten zodat hij of zij zich kan ontwikkelen tot een geaccepteerd en stabiel lid van de samenleving.’

Een veilig gezin is de beste leefomgeving voor een kind in ontwikkeling. Niet ieder gezin is in staat om het kind op te laten groeien in optimale omstandigheden. Het kind is afhankelijk van volwassenen en kan daarin zodanig onder druk komen te staan dat het in zijn ontwikkeling (ernstig) bedreigd word. Dit kan zowel op emotioneel en psychosociaal gebied zijn als daarnaast op het gebied van de cognitieve ontwikkeling. Wanneer er sprake is van een dergelijke dreiging kan besloten worden het kind uit huis te plaatsen. Er moet dan gezocht worden naar een alternatieve leefomgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de primaire levensbehoeften en hulpvraag van het kind.

Het kind wordt gezien als een persoon met mogelijkheden en krachten. In de onstabiele thuissituatie is het voor de jeugdige niet mogelijk zich ten volle te ontwikkelen. Bij Meet werken we vanuit de visie dat een jeugdige de mogelijkheid moet krijgen zich naar zijn eigen krachten te ontwikkelen, waarbij wij er vanuit gaan dat de jeugdige als persoon van nature goed is en zijn gedrag leidend is voor de begeleiding.

Een belangrijk onderdeel van de missie van Meet is om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen door een langdurige plaatsing mogelijk te maken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om meerdere kinderen uit een gezin gezamenlijk bij Meet op te vangen. Hoewel een uithuisplaatsing altijd een heftige impact blijft houden op jeugdigen, hoopt Meet deze impact enigszins te verminderen door te voorkomen dat de jeugdigen gescheiden worden van broers/zussen en in verschillende instellingen geplaatst worden.

Visie

Meet richt zich op een stabiele toekomst voor onze organisatie waarbij Meet de ambitie heeft om zich te blijven ontwikkelen tot een zorginstelling waar professionalisering van de zorg en begeleiding. We streven naar een gezonde financiële situatie in roerige tijden en als organisatie willen wij continu leren en verbeteren.

 

Meet wil samen met de jeugdige en alle betrokken partijen (zoals de plaatsende instanties, deskundigen, leerkrachten van school, andere krachten binnen het sociale netwerk) en (zo mogelijk) met zijn of haar gezin van herkomst werken aan de toekomst van de jeugdige en wil perspectief bieden zodat de kinderen – ondanks hun achtergrond en beperkingen – een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Het motto hierbij is ‘samen kunnen we bergen verzetten’.

Daarnaast wil Meet ook door middel van een professionele bedrijfsvoering als organisatie perspectief bieden en continu leren en verbeteren om doorlopend te professionaliseren en streven naar perfectie. De norm is altijd beter dan het beste dat we ooit gehaald hebben.